Privacyverklaring

1. Algemeen

Uw gegevens zullen verwerkt worden conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Privacywet").

www.kerstboomkopen.be kan links bevatten naar externe websites. Houd er rekening mee dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet van toepassing zijn op de informatie verzameld op andere websites.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is krachtens artikel 1 § 4 van de Privacywet de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is GREEN DEVELOPMENT BVBA (hierna "GREEN DEVELOPMENT").

Als verantwoordelijke voor de verwerking zal GREEN DEVELOPMENT, overeenkomstig artikel 16 § 4 van de Privacywet, de gepaste maatregelen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, verlies en iedere andere niet toegelaten verwerking.

Door aan GREEN DEVELOPMENT persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich akkoord met de hieronder beschreven wijze waarop GREEN DEVELOPMENT persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

3. Aangifte bij de privacycommissie

Overeenkomstig artikel 17 van de Privacywet werd een verklaring afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (hierna "Privacycommissie") voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

4. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aangevraagde informatie of bestelde goederen te leveren, te verwerken, bestelbevestigingen te versturen of onze klantendienst te helpen. De gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om u te informeren over bepaalde aankopen, aanbiedingen, acties en nieuwe mogelijkheden van de website.

5. Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door GREEN DEVELOPMENT bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

6. Uw rechten

Hoe oefent u uw rechten uit?

U kan uw persoonsgegevens opvragen, wijzigen of u verzetten tegen de verwerking ervan door GREEN DEVELOPMENT te contacteren. GREEN DEVELOPMENT heeft evenwel steeds het recht kopie van uw identiteitskaart te vragen omwille van identificatiedoeleinden.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

GREEN DEVELOPMENT heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang, de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

In geen geval kan GREEN DEVELOPMENT aansprakelijk worden geacht voor schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres, uw identificatiegegevens en de vertrouwelijkheid ervan.